Fler studentbostäder - en avgörande fråga för regionen

Fler studentbostäder - en avgörande fråga för regionen

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2014 kan man läsa att myndigheten ska verka för ett betydligt ökat utbud av bostäder för studenter, till exempel genom att prioritera detaljplaner för studentbostäder.

Stockholms län är i dag hela Sveriges tillväxtmotor, och konkurrerar i den rollen med andra storstadsregioner i Europa och resten av världen. Brist på bostäder för forskare, studenter och andra som vill flytta hit riskerar att bli ett hinder.

– Fler studentbostäder är nödvändigt om inte tillväxt och utveckling i regionen ska bromsas, säger länsöverdirektör Magdalena Bosson, Länsstyrelsen i Stockholm.

Nya bostäder måste samplaneras med kollektivtrafik för att länet ska nå en hållbar stadsutveckling där inte bilberoendet ökar.  Förtätning snarare än utvidgning är det som gäller, men det kan ta tid att hitta bra lösningar.

– När man bygger genom förtätning nära kollektivtrafik och annan infrastruktur står man ofta inför en bullerproblematik. Hälso- och säkerhetsaspekten är viktig för att det ska bli en bra boendemiljö och vi arbetar mycket med att skapa tydliga yttranden och att ge kommunerna råd i tidiga skeden, säger Magdalena Bosson.

Länsstyrelsen har fått extra resurser från regeringen i syfte att korta handläggningstiderna för överklagade detaljplaner (där 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom tre månader) och för överklagade bygglov (där 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom fyra månader).

– Vi har nu nära 100 procent måluppfyllelse. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro utan fortsätter att arbeta med frågan, säger Magdalena Bosson.

+