Statens ansvar för studentbostäder bredare än finansiering

Statens ansvar för studentbostäder bredare än finansiering

I sin artikel på DN Debatt den 17 mars skriver bostadsminister Mehmet Kaplan att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet. Hur detta ska ske är dock inte klart. Men staten har fler möjligheter än att ta fram plånboken för att snabba på byggandet av studentbostäder.

Genom länsstyrelserna spelar staten ofta en huvudroll för hur snabbt bostäder kan byggas och vilka typer av bostäder som accepteras. I Stockholms län deltar länsstyrelsen som katalysator för regional samverkan i projektet Sthlm6000+ som syftar till att bygga 6 000 nya studentbostäder till år 2017. Det innebär en ökning av studentbostadsbeståndet med 50 procent jämfört med projektets startår 2013. Även andra statliga aktörer kan påverka byggandet. I projektet bidrar Boverket med kompetenser om utvecklingen av regler och normer. Deltagandet i projektet ökar därför kunskaperna hos byggherrar, kommuner och fastighetsägare, vilket minskar risken för att projekt stoppas upp. Därmed kan vi tillsammans säkerställa ett ökat utbud av studentbostäder, vilket ligger väl i linje med det förtydligade uppdrag angående studentbostäder som Akademiska Hus har fått i den senaste statsbudgeten.

Denna goda modell för samverkan till trots finns ytterligare hinder på vägen mot fler studentbostäder. En aktuell dom från mark- och miljödomstolen i Växjö hotar att bromsa byggandet av nya studentbostäder på de orter där bostadsbristen är som störst. Domstolen anser att tidsbegränsade bygglov för studentbostäder inte bör tillåtas där behovet av dem är permanent. Vi ser goda skäl att tillåta tidsbegränsade bygglov för studentbostäder, för minskat tryck på denna del av bostadsmarknaden. De utgör ett viktigt komplement till permanenta lösningar.

Vi vill uppmana regeringen tre saker. För det första att ta tillvara möjligheterna att via länsstyrelserna samverka med alla de aktörer som kan och vill bygga studentbostäder. Projektet i Stockholm är redan på väg att kopieras i Göteborg och Lund och kan säkert spridas till fler städer.

För det andra, att om domen i Växjö blir vägledande och begränsar möjligheterna till tillfälliga lösningar för studentbostäder ta initiativ till en lagändring som gör det möjligt med tidsbegränsade bygglov för studentbostäder.

För det tredje att ändra regelverket så att det blir möjligt med så kallade kompiskontrakt där 2-4 studenter kan dela på en lägenhet med gemensamt kök och andra faciliteter fast med separata kontrakt och eget låsbart rum. Det ger lägre boendekostnader och kan ge ett bra socialt sammanhang för nya studenter.

Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+

+