Vilka bostadsfrågor diskuteras under Almedalsveckan?

Vilka bostadsfrågor diskuteras under Almedalsveckan?

Under Almedalsveckan, som drar igång den 29 juni, anordnas drygt 200 seminarier om byggande. Att byggande är ett hett ämne illustreras av det faktum att bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan (MP) enligt programmet kommer att delta i 22 seminarier, varav 19 hör till bostad- och stadsutvecklingsfrågorna. Men endast sju av det totala antalet seminarier berör studentbostäder. Vilka frågor är det då som ska diskuteras under veckan som har fokus på bostäder och byggande?

New Republic har för Sthlm6000+ räkning gått igenom Almedalsprogrammet och kan konstatera att det ämne som förekommer mest frekvent är byggande med fokus på hållbarhet. Ett typexempel är Miljömärknings AB seminarium om hur man bygger utan att barnen blir sjuka. Ett annat är ICA Fastigheters seminarium som ger sig ut på ”jakten på hållbarhet”, torsdag 2 juli. Flera seminarier berör energieffektivisering av såväl nytt som befintligt bostadsbestånd. Kopplingen mellan infrastruktur och bostadsbyggande är också het. Det surras en hel del om sambandet bostäder-infrastruktur, inte minst den pågående Sverigeförhandlingen och hur nya höghastighetståg kan bidra till minskad bostadsbrist.

Fortfarande är bostadskrisen ett centralt begrepp som både diskuteras utifrån eventuella lösningar och dess konsekvenser. Svenska Bostäder anordnar till exempel seminariet ”Snabba hus – lösningen på den akuta bostadsbristen bland unga?” på måndagen den 29 juni. Medan Hyresgästföreningen tar reda på vad som händer med människorna som lever i bostadsbristen, tisdagen den 30 juni.

Ett helt annat perspektiv på byggande tar Fastighetsägarna MittNord upp i ett seminarium om "bostadsmarknadens förfall utanför storstäderna" som handlar om hur man ska locka byggandet till mindre kommuner, måndagen 29 juni.  Utmaningarna är annorlunda i en glesbygdskommun i inlandet än i en storstadsregion, men överraskande mycket av problembeskrivningen känns igen.

Trots att bostäder förra året först kom på plats 16 i Ipsos mätning av valrörelsens viktigaste frågor (http://www.hemhyra.se/riks/bostader-ingen-het-valfraga-i-ar-heller) finns det alltså stora möjligheter för den som är intresserad att tillbringa hela sin almedalsvecka med att gå på seminarier som handlar om bostäder och byggande. Även om studentbostäder alltså inte är det hetaste ämnet.

Två röster om bostadsdiskussionerna i Almedalen


Lennart Weiss


Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke


Varför diskuteras inte byggande med fokus på studentbostäder mer?

Det finns nog två svar. Politikerna talar om frågor de har svar på. Är de tysta blir analysen uppenbar. För branschen är studenternas situation en delmängd av andra frågor eftersom vi endast är entreprenörer, inte byggherrar eller förvaltare inom den här sektorn. Alltså måste ni bullra själva.

Är det hållbara bostadsbyggandet en het fråga generellt för byggföretagen, eller handlar det om att hållbarhetsfrågorna lämpar sig särskilt bra för Almedalsseminarier?

Det är en het fråga eftersom det styr ramvillkoren för byggandet men visst finns ett inslag av goodwill-politik här.

Vilka bostadsfrågor anser du bör diskuteras mer i det offentliga samtalet?

De två frågor som är av fundamental betydelse; det vill säga sambandet mellan bostadsbyggande och finansiella villkor samt hur vi ska forma en politik som säkerställer de resurs- och kapitalsvaga gruppernas rätt till en bostad.

Varför tror du att bostadsfrågan rankas så pass lågt av allmänheten?

Av tre skäl: 1. Den är tekniskt komplicerad. 2. De flesta har trots allt en bostad och bryr sig mindre. 3. Därför att inget parti kopplar samman bostadsfrågan med en större politisk vision, typ Folkhemmet. Det blir mer en teknisk fråga om hur man bygger mer etc och sånt sätter inga hjärnor eller hjärtan i brand.

Anna_Wallgren


Anna Wallgren, tillträdande ordförande, SSCO


Det finns 66 seminarier som rör studenter på olika sätt, men bara sju av seminarierna handlar om hur studenterna ska bo. Vad tror du att det beror det på? 

Vi på SSCO önskar så klart att det fanns ett större intresse för studentbostadsfrågan, men jämfört med de senaste åren i Almedalen ser det ändå ganska bra ut med sju seminarier. Vi efterfrågar en ökad kännedom om studenter som en heterogen grupp som efterfrågar alla boendeformer. På så vis kommer studenterna kunna inkluderas i fler seminarier som rör bostäder.

De aktörer som arbetar med studentfrågor tenderar att fokusera på utbildningsfrågor framför förutsättningarna för att kunna bedriva studier. Det gäller både lärosäten och andra myndigheter. Deras ansvar och ansvarsuppföljning gäller utbildningarnas kvalitet och i viss mån även vilka som deltar inom högre utbildning - inte bostadssituationen. Sedan har byggbranschen historiskt sett varit måttligt intresserad av bostäder för studenter, eftersom det är mycket mer lönsamt att bygga bostadsrätter, “vanliga” hyresrätter och kommersiella fastigheter.

Bostäder för studenter diskuteras framför allt av studenter tillsammans med studentbostadsföretagen. Tyvärr har vi ganska begränsade resurser, vilket gör att studentbostadsfrågor hamnar längre ner på agendan än utbildningsfrågor. Trots att dessa två hänger ihop. Vi kan även se svårigheter med organisering och opinionsbildning i frågan, eftersom presumtiva och aktiva studenter är en heterogen och geografiskt utspridd grupp.

Varför diskuteras inte byggande med fokus på studentbostäder mer?

Det korta svaret är: pengar och politik. I nuläget är det inte tillräckligt attraktivt för byggbranschen att bygga bostäder för studenter. Processer och krav för byggandet av studentbostäder är desamma som för byggandet av “vanliga” bostäder, däremot är intäktssidan för studentbostäder lägre. Från politiskt håll behöver kommuner, landsting och riksdag lyfta frågan högre upp på agendan. Med politisk vilja för ett ökat byggande kommer också intresset för frågan att växa och i förlängningen ökar också byggandet.

Vilka bostadsfrågor anser du bör diskuteras mer i det offentliga samtalet?

SSCO anser att bostadsfrågor bör belysas ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. Bostadsfrågor tenderar att handla om enskilda projekt, istället för att ta ett helhetsgrepp och belysa bostadsbristen och byggande ur ett samhällsperspektiv. Här behövs en regional samordning mellan kommunerna i bostadsfrågor för att ta ett större gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen. Ett positivt exempel där en region självmant valt att samordna byggandet  är ju projektet Sthlm6000+. Vi ser gärna en spridning av sådana här initiativ och ser glatt fram emot att diskutera detta i Almedalen.

Bostäder för studenter är en investering för både individ och samhälle. Byggande och därmed tillgång till bostäder är en investering. Dagens bostadsbrist leder till otrygga levnadsförhållanden, snedrekrytering till lärosätena (till fördel för resursstarka grupper) och på det stora hela riskerar regioner att gå miste om värdefull nationell och internationell kompetens. SSCO är övertygade om att investeringar för studenter leder till positiva effekter för hela samhället, genom bildade medborgare och regional tillväxt.

Från SSCO:s håll ser vi gärna att de utdragna överklagandeprocesserna ses över, demokratiseras och effektiviseras. Regeländringar kring denna fråga skulle förenkla och skynda på byggandet av bostäder för studenter.

Varför tror du att bostadsfrågan rankas så pass lågt av allmänheten?

Bostadsfrågan rankades lågt i en undersökning av valrörelsens viktigaste frågor, men vi på SSCO anser att det tvärtom finns ett stort intresse för bostäder och byggande. Bland studenter i Stockholmsregionen är boende ett ständigt aktuellt samtalsämne. Främlingar frågar ingående om varandras bostadslösningar, tipsar om lediga rum och varnar för oseriösa aktörer.

Bostadspolitiken är samtidigt krånglig och det gör att frågor om bostäder och byggande snabbt blir exkluderande. Alla begrepp och regler om byggteknik och planeringsprocesser kräver specialkunskaper och då stängs många människor ute från samhällsdebatten. SSCO anser att politiken behöver ta ett större ansvar för att att göra bostadsfrågorna begripliga, genom att tillgängliggöra frågorna med tydliga resonemang och enklare språk.

+