Tillfälliga bygglov står inte i konflikt med långsiktiga mål

Tillfälliga bygglov står inte i konflikt med långsiktiga mål

Provisoriska modulbostäder och tillfälliga etableringar bör inte användas rutinmässigt, men de är nödvändiga för att dämpa den befintliga och akuta studentbostadsbristen, det skriver Sten Wetterblad, ordförande för projektet Sthlm6000+, i en debattartikel i Husbyggaren 6/2015.

Sthlm6000+ är ett samverkansprojekt som verkar för att minst 6000 nya studentbostäder ska stå inflyttningsklara till 2017. Enligt den senaste prognosen ser målet ut att nås, vilket inte hade varit möjligt utan tillfälliga bygglov och modulbostäder. De nya bostäderna kommer att kraftigt dämpa den studentbostadsbrist som funnits i Stockholmsregionen under många år.

Inom initiativet Sthlm6000+ ingår hittills 797 studentbostäder med tidsbegränsade bygglov. De fyller en viktig funktion för att försörja regionen med studentbostäder på ytor som för tillfället inte behövs för annat. Trots att vi som deltar i Sthlm6000+ kan redovisa planer på att öka antalet studentbostäder med 50 procent till 2017 och än mer kommande år, kommer behovet vara större än utbudet ytterligare ett antal år.

I våras fällde mark- och miljödomstolen i Växjö en dom som sa att tidsbegränsade bygglov för studentbostäder inte bör tillåtas där behovet är permanent. Domen innebar att byggandet av 96 studentbostäder i Kalmar stoppades med motiveringen att kommunen inte presenterat långsiktiga planer på hur bristen på studentbostäder ska åtgärdas.

Planarbetet är en central del i alla kommuners kärnverksamhet. Tidsbegränsade bygglov och provisoriska lösningar bör inte användas rutinmässigt eller för permanenta anläggningar. Men tillfälliga står inte bygglov i konflikt med långsiktiga mål, istället utgör de ett viktigt komplement. Görs liknande tolkningar av regelverket av domstolar i resten av landet kan det få omfattande negativa konsekvenser. Byggandet av studentbostäder riskerar att bromsas upp, särskilt på orter med stora behov.

Regeringen satsar i vårbudgeten 300 miljoner på snabbt uppförda studentbostäder. Något som näst intill förutsätter fler modulbostäder, vilket vi i Sthlm6000+ också välkomnar. Satsningen är positiv för att ytterligare komma tillrätta med studentbostadsbristen. De senaste åren har vi också sett flera innovativa lösningar på tillfälliga bostäder av både hög kvalitet och standard, exempelvis Svenska Bostäders nya koncept ”Snabba Hus”. Studentbostäder i form av modulhus som lätt kan nedmonteras kan vara tidsbegränsade både till sin natur och sin användning. De fyller i allra högsta hög grad funktionen av en provisorisk lösning för både kommun och individ.

Men för att utvecklingen av och innovationstakten kring flyttbara modulbostäder ska fortsätta krävs att alla ser att det finns en marknad för tillfälliga etableringar. I dag står mark oanvänd för att fastighetsägaren är rädd att tillfälliga lösningar biter sig fast samtidigt som byggherren ser risken att inte få ihop sin kalkyl om det inte går att finna en ny etableringsplats då bygglovet gått ut. Dessutom riskerar fler domar liknande den i Växjö att skapa ytterligare osäkerhet.

För att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas som studentstad behövs en större acceptans för de provisoriska lösningarna och bättre möjligheter att planera för de som bygger.

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus och ordförande i Sthlm6000+

+